Regulamin

I. Definicje

 1. Serwis OFERTER lub Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy działający pod adresem https://oferter.pl oraz jego podstrony.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot, który korzysta z Serwisu OFERTER po dokonaniu rejestracji.
 3. Odwiedzający – osoba fizyczna lub podmiot, który korzysta z Serwisu OFERTER bez dokonania rejestracji.
 4. Ogłoszenie – treść opublikowana w Serwisie OFERTER, mająca charakter ogłoszenia sprzedaży, zamiany lub udostępnienia bez opłat.
 5. Konto – przestrzeń w Serwisie OFERTER wydzielona Użytkownikowi, pozwalająca na korzystanie z jego funkcjonalności po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie a następnie zalogowaniu się przy pomocy adresu e-mail i hasła.
 6. Administrator – podmiot będący właścicielem wszelkich praw do Serwisu OFERTER, firma NSF Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Technologicznej 4, 45-839 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000671135, NIP: 7543144787, REGON: 366913754, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, adres e-mail: biuro@nsf.pl.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady dostępu i korzystania z Serwisu OFERTER oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Odwiedzającego, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Korzystanie z Serwisu OFERTER wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Założenie Konta przez Użytkownika oznacza, że zapisy Regulaminu są mu znane i wyraża on zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator udostępnia w Serwisie Regulamin nieodpłatnie.
 4. Każdy Użytkownik oraz Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu OFERTER jest możliwe na urządzeniach elektronicznych z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz mających dostęp do sieci Internet. Przeglądarka internetowa powinna akceptować pliki cookies.
 2. Użytkownik/Odwiedzający ma możliwość przeglądania opublikowanych w Serwisie Ogłoszeń bez konieczności logowania się do Serwisu.
 3. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu OFERTER wymaga uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika oraz zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności i ich akceptacji oraz przestrzegania ich postanowień. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i Regulaminem.
 4. Do rejestracji Konta wymagane jest podanie obowiązkowych danych, jak adres e-mail i hasło, a także zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika są bezpłatne, przy czym Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik otrzymuje na wskazany podczas rejestracji adres e-mail link do aktywacji Konta w Serwisie. Po wykonaniu czynności aktywacyjnych, Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta.
 6. Zalogowanie się do Konta Użytkownika wymaga podania loginu oraz hasła. Loginem jest adres e-mail Użytkownika, a hasło jest samodzielnie ustanawiane przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta. Zmiana lub odzyskanie hasła są możliwe poprzez skorzystanie z opcji resetowania hasła („Przypomnij hasło” lub „Nie pamiętasz hasła?”) dostępnych podczas logowania.
 7. Użytkownik, poprzez swoje Konto w Serwisie OFERTER ma możliwość publikacji Ogłoszeń, komunikowania się z innymi Użytkownikami, weryfikacji Ogłoszeń oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i naruszeń Regulaminu.
 8. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania zauważonych w Serwisie naruszeń Regulaminu lub zamieszczonych w Ogłoszeniach treści nieprawidłowych, niecenzuralnych, sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika publikującego Ogłoszenia zawierające powyższe treści.
 9. Transakcje, jak i komunikacja pomiędzy Użytkownikami Serwisu odbywa się bezpośrednio między nimi, bez udziału Administratora.
 10. Udostępnione dane Użytkownika, widoczne w ramach opublikowanego Ogłoszenia, w tym mechanizm komunikacji w ramach Serwisu OFERTER, służą wyłącznie do komunikacji dotyczącej danego Ogłoszenia, a wykorzystywanie ich w inny sposób przez innych Użytkowników jest zabronione.

IV. Publikacja ogłoszeń

 1. Serwis OFERTER nie pobiera żadnych opłat za publikację Ogłoszeń.
 2. Ogłoszenie jest publikowane na okres 14 dni, z możliwością jego przedłużenia na kolejny okres.
 3. W przypadku braku przedłużenia wyświetlania Ogłoszenia, trafia ono do archiwum Ogłoszeń, gdzie pozostaje przez okres 30 dni, po których jest definitywnie usuwane.
 4. Ogłoszenia archiwalne można ponownie aktywować przez okres, w którym pozostają w archiwum Ogłoszeń.
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza dodawania Ogłoszenia.
 6. PPublikując Ogłoszenie oraz zawarte w nim treści, w tym zdjęcia i numer telefonu, Użytkownik podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ich ujawnienie innym Użytkownikom Serwisu OFERTER.
 7. Zabrania się publikacji Ogłoszeń:
 • wprowadzających swoją treścią w błąd,
 • niezgodnych ze stanem faktycznym przedmiotu lub usługi, której dotyczą,
 • zawierających treści pisane w języku innym niż język polski,
 • zawierających w treści adresy www, email, numery telefonów (poza polami do tego przeznaczonymi),
 • naruszających obowiązujące prawo,
 • naruszających dobra osób trzecich,
 • zawierających treści tajne,
 • zawierających treści wulgarne, obraźliwe, nieetyczne, nawołujące do nienawiści, rasistowskie itp.
 • zawierających oferty pracy o charakterze erotycznym,
 • zawierających oferty pracy niezgodnej z polskim prawem,
 • zawierających materiały erotyczne lub pornograficzne,
 • zawierających informacje o piramidach finansowych,
 • dotyczących inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich,
 • dotyczących rzeczy pochodzących z przestępstwa,
 • dotyczących środków farmakologicznych, narkotyków, substancji zakazanych,
 • dotyczących alkoholu i wyrobów tytoniowych,
 • dotyczących broni, amunicji i materiałów niebezpiecznych,
 • zawierających ofertę sprzedaży prac magisterskich, dyplomowych i podobnych.

V. Promocja i warunki specjalne

 1. Serwis OFERTER daje Użytkownikom możliwość promowania własnych Ogłoszeń, jednakże każdorazowo wiąże się to ze wniesieniem odpowiedniej opłaty
 2. Opłaty za promowanie Ogłoszeń wnoszone są w wewnętrznej walucie Serwisu OFERTER, tzw. Monetach (moneta).
 3. Monety można zdobyć, wykonując zadania proponowane w Serwisie bądź nabyć je drogą kupna, poprzez wybór pakietu monet oraz dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu DotPay.
 4. Szczegółowe warunki danej formy promocji są każdorazowo opisane przy jej wyborze. Niektóre warunki promocyjne mogą łączyć się z innymi, inne wykluczać wzajemnie. Informacja na ten temat każdorazowo pojawia się przy wyborze danej opcji promocyjnej.
 5. Po zakończeniu promowania Ogłoszenia, jest ono nadal publikowane na wcześniejszych warunkach.
 6. Dokumentem rozliczeniowym dla wszelkich płatności związanych z zakupem Monet jest faktura VAT wystawiana na wyraźne życzenie Użytkownika, wyrażona poprzez stosowny formularz dostępny w ramach Konta Użytkownika.
 7. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące metod promowania Ogłoszeń w Serwisie OFERTER będą publikowane przy wyborze danej formy promocji.

VI. Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści oraz zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Ogłoszenia, zmiany jego kategorii lub jego całkowitego usunięcia, w przypadku gdy Ogłoszenie to:
  • narusza postanowienia Regulaminu,
  • łamie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  • jest umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji.
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu OFERTER nie nabywa żadnych praw autorskich. Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Serwisu z dowolnego miejsca w sposób zgodny z przeznaczeniem Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie. Prawa wyłączne do treści Serwisu przysługują Administratorowi, w związku z tym żadne jego treści nie mogą być kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez pisemnej zgody Administratora.
 4. Naruszenie zasad udzielonej licencji niewyłącznej przez Użytkownika bądź wielokrotne naruszanie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika, będzie skutkowało całkowitą blokadą Konta Użytkownika lub jego całkowitym usunięciem.
 5. Administrator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Użytkownika. Dane te nie będą ujawniane, wykorzystywane czy udostępniane bez pisemnej zgody Użytkownika, chyba że konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa. Wówczas wszelkie dane zebrane w ramach Konta Użytkownika mogą zostać przekazane odpowiednim organom ścigania, na ich wyraźny wniosek.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń co do działania Serwisu OFERTER bądź problemów lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamację. Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres: kontakt@oferter.pl.
 2. Użytkownik w treści reklamacji powinien wskazać: swoje dane, w tym adres e-mail; nazwę i wersję systemu operacyjnego oraz nazwę i wersję przeglądarki internetowej, z których korzystał, gdy wystąpił problem; opis zgłaszanych zastrzeżeń, nieprawidłowości, problemów stanowiących podstawę reklamacji wraz z podaniem okoliczności oraz daty wystąpienia, a także w miarę możliwości treść komunikatu o błędzie.
 3. Administrator przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 2 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Użytkownikowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia bez odpowiedzi reklamacji dotyczącej dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 6. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu OFERTER, będą niezwłocznie przekazywane przez Administratora właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Serwisu OFERTER.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, chyba że szkoda po stronie Użytkownika powstała z wyłącznej winy Administratora. Ponadto odpowiedzialność Administratora względem Użytkownika ograniczona jest do wysokości faktycznie poniesionej szkody i nie obejmuje korzyści utraconych przez Użytkownika. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności względem Użytkownika w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.

VIII. Zmiany Regulaminu i jego dostępność

 1. Regulamin jest udostępniany w Serwisie OFERTER nieodpłatnie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 3. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z ogłoszonymi zmianami w Regulaminie, gdyż zalogowanie się do Serwisu po ogłoszeniu tychże zmian jest równoznaczne z jego akceptacją nowej, obowiązującej treści Regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania się do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o swojej decyzji, przy czym zgłoszenie sprzeciwu do zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem woli usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu OFERTER.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób, w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu OFERTER przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność, gdyż Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami, bez względu na ich przyczyny.
 3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu OFERTER dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników i/lub osób trzecich.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 'kradzieże kont' dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu OFERTER i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie. Administrator nie posiada narzędzi dających pełną gwarancję na zablokowanie możliwości ich kopiowania z Serwisu OFERTER.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu OFERTER zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i innych zdarzeń losowych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkowników,  do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu OFERTER w celu jego ulepszenia, dodania usług lub przeprowadzenia jego konserwacji.
 7. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu OFERTER, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 r. poz. 1062).
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem OFERTER, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 10. Spory związane z działaniem Serwisu a objętymi postanowieniami Regulaminu, rozstrzygane będą przez sądy polskie, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Administratora.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 OFERTER
created by NSF.pl