Regulamin

I. Definicje

 1. OFERTER - internetowy serwis ogłoszeniowy działający pod adresem http://oferter.pl
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot, który dokonał rejestracji w Serwisie OFERTER
 3. Odwiedzający - osoba fizyczna lub podmiot, który korzysta z Serwisu OFERTER bez dokonania rejestracji
 4. Ogłoszenie– treść opublikowana w Serwisie OFERTER, mająca charakter ogłoszenia sprzedaży, zamiany lub udostępnienia bez opłat.
 5. Konto – przestrzeń użytkownika, dostępna po zalogowaniu, w ramach której możliwe jest dokonywanie szeregu działań, w tym publikacji ogłoszeń.
 6. Administrator – podmiot będący właścicielem wszelkich praw do Serwisu OFERTER, firma NSF.PL USŁUGI INFORMATYCZNE, ul. Oleska 71A, 45-222 Opole
 7. Regulamin – niniejszy dokument.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu OFERTER, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą rejestracji w Serwisie OFERTER, akceptuje Regulamin, czyli oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji o tym fakcie w Serwisie OFERTER. Do czasu wejścia w życie nowego regulaminu, wszelkie działania w Serwisie OFERTER będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Warunki korzystania

 1. Serwis OFERTER dostępny jest na urządzeniach elektronicznych, mających dostęp do Internetu, poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.
 2. Rejestracja w Serwisie OFERTER wymaga akceptacji niniejszego regulaminu i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Użytkownik, poprzez swoje Konto w Serwisie OFERTER ma możliwość publikacji ogłoszeń, komunikowania się z innymi użytkownikami, weryfikacji ogłoszeń oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i naruszeń regulaminu.
 4. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników, ani ewentualnych sporach powstałych między Użytkownikami.
 5. Transakcje dokonywane pomiędzy użytkownikami Serwisu OFERTER odbywają się bezpośrednio pomiędzy tymi użytkownikami, bez udziału Administratora.
 6. Udostępnione dane użytkownika, widoczne w ramach opublikowanego ogłoszenia, w tym mechanizm komunikacji w ramach Serwisu OFERTER, służą wyłącznie do komunikacji dotyczącej danego ogłoszenia, a wykorzystywanie ich w inny sposób przez innych użytkowników jest zabronione.

IV. Publikacja ogłoszeń

 1. Serwis OFERTER nie pobiera żadnych opłat za publikację ogłoszeń.
 2. Ogłoszenie jest publikowane na okres 14 dni, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
 3. W przypadku braku przedłużenia wyświetlania ogłoszenia, trafia ono do archiwum ogłoszeń, gdzie pozostaje przez okres 30 dni, po których jest definitywnie usuwane.
 4. Ogłoszenia archiwalne można ponownie aktywować, przez okres, w którym pozostają w archiwum ogłoszeń.
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika formularza dodawania ogłoszenia.
 6. Publikując Ogłoszenie oraz zawarte w nim treści, w tym zdjęcia i numer telefonu, Użytkownik podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom Serwisu OFERTER.
 7. Zabrania się publikacji ogłoszeń:
 • wprowadzających swoją treścią w błąd
 • niezgodnych ze stanem faktycznym przedmiotu lub usługi, której dotyczą
 • zawierających treści wulgarne, obraźliwe, nieetyczne, nawołujące do nienawiści, rasistowskie itp.
 • zawierających treści pisane w jezyku innym niż polski
 • zawierające adresy www, email, nr telefonów w treści ogłoszenia (poza polami do tego przeznaczonymi)
 • naruszające obowiązujące prawo
 • naruszające dobra osób trzecich
 • zawierające treści tajne
 • zawierających oferty pracy o charakterze erotycznym
 • zawierających oferty pracy niezgodnej z polskim prawem
 • zawierających informacje o piramidach finansowych
 • dotyczących inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich
 • dotyczących rzeczy pochodzących z przestępstwa
 • zawierających materiały erotyczne lub pornograficzne
 • dotyczących środków farmakologicznych, narkotyków, substancji zakazanych
 • dotyczących alkoholu i wyrobów tytoniowych
 • dotyczących broni, amunicji i materiałów niebezpiecznych
 • zawierających ofertę sprzedaży prac magisterskich, dyplomowych i podobnych

V. Promocja i warunki specjalne

 1. Serwis OFERTER umożliwia wiele form promowania ogłoszeń, co każdorazowo wiąże się z wniesiemiem opłaty.
 2. Wszelkie opłaty za promowanie ogłoszeń wnoszone są w wewnętrznej walucie Serwisu OFERTER - Monetach (moneta).
 3. Monety można zdobyć na wiele sposobów, wykonując szereg działań w Serwisie OFERTER lub nabyć drogą kupna, poprzez wybór pakietu monet oraz dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu DotPay.
 4. Szczegółowe warunki danej formy promocji są każdorazowo opisane przy jej wyborze.
 5. Niektóre warunki promocyjne mogą łączyć się z innymi, inne wykluczać wzajemnie. Szczegóły tego dotyczące są każdorazowo opisane przy wyborze danej opcji promocyjnej.
 6. Po zakończeniu promowania ogłoszenia, ogłoszenie nadal publikowane jest na wcześniejszych warunkach.
 7. Dokumentem rozliczeniowym dla wszelkich płątności związanych z zakupem Monet jest faktura VAT wystawiana na wyraźne życzenie Użytkownika, wyrażone poprzez stosowny formularz dostępny w ramach Konta.
 8. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące metod promowania ogłoszeń w Serwisie OFERTER będą publikowane przy wyborze danej opcji promocji.

VI. Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści oraz zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania ogłoszenia, zmiany jego kategorii lub całkowitego usunięcia ogłoszenia, które:
  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. łamie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. jest umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
 3. Uzytkownik wielokrotnie naruszający Regulamin lub przepisy prawa może zostać ukarany blokadą lub całkowitym usunięciem Konta.
 4. Wszelkie dane zebrane w ramach Konta Użytkownika mogą zostać przekazane odpowiednim organom ścigania, na ich wyraźny wniosek.

VII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu OFERTER, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Serwisu OFERTER mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na adres e-mail kontakt@oferter.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu OFERTER w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu OFERTER lub bezpośrednio przez Administratora.
 3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu OFERTER będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu OFERTER, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Serwisu OFERTER.

VIII. Zmiany Regulaminu i jego dostępność

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu OFERTER wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu OFERTER lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie OFERTER informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu OFERTER po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu OFERTER i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika z Serwisu OFERTER.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu OFERTER przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu OFERTER. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 3. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu OFERTER dołoży wszelkich starań, aby Serwis OFERTER oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 'kradzieże kont' dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu OFERTER i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma stuprocentowych możliwości zablokowania ich kopiowania z Serwisu OFERTER.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu OFERTER zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu OFERTER w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu OFERTER, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem OFERTER, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 OFERTER
created by NSF.pl